C. Řízení o zrušení OOP nebo jeho části – Nejvyšší správní soud ČR

K řízení o zrušení OOP nebo jeho části (§101a - § 101d s.ř.s.) je příslušný Nejvyšší správní soud, který při svém rozhodování posuzuje soulad OOP se zákonem, a také to, zda je vydal, postupoval v mezích své působnosti a pravomoci, a zda OOP bylo vydáno zákonem stanoveným způsobem.
 
Vybrané některé rozsudky např.:
 
1.       2 Ao 1/2008-51 ze dne 21.7.2005 -návrh na zrušení OOP ÚP Roudnice n./Labem (pouze část, jen pozemek pro výstavbu OB)
·         navrhovatel se domáhal rozšíření zastavitelnosti, přeložení VN atd.
·         z tohoto rozsudku platí skutečnost, že z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitostí, aby v rámci ÚPD byl jeho pozemek zahrnut do určitého konkrétního způsobu využití.
 
2.       6 Ao 2/2008-49 ze dne 27.8.2008 - zrušení ÚP Ivančice, který byl vydaný zastupitelstvem města dne 19.5.2008.
·         pořizovatel neprojednal s dotčeným orgánem souborné stanovisko (nedohodl podle starého stavebního zákona). Tím byl návrh UP zpracován v rozporu se starým zákonem. Tzn., že pořizovatel pochybil a projednání ÚP musí projít novým projednáním.
·         písemné potvrzení výsledku projednání s určeným zastupitelem
·         zveřejňování územního plánu
 
3.       1 Ao 4/2008-110 ze dne 18.12.2008 - zrušení ÚP Rokytnice nad Jizerou, vydané zastupitelstvem
·         NSS si ověřuje z výpisu z katastru nemovitostí, že je navrhovatel vskutku vlastníkem pozemků (tudíž mohl vznést náležitosti)
·         ze zápisu z veřejného projednání musí být jasné - kdy byla námitka přijata - tj. datum, hodina, stanoviska DO (viz § 52 SZ, § 22 SZ)
·         je důležité se s námitkou řádně vypořádat (je zde vysvětlení k § 53 odst.1 SZ tj. o námitkách ke konceptu i návrhu ÚP - vysvětlení i ke spojce „i“)
 
4.       2 Ao/2007-73 ze dne 24.10.2007 - změna ÚPN SÚ Jistebnice (vydáno OOP dne 31.7.2007)
·         výklad k pojmu „dotčenost“ vlastníka pozemku či stavby návrhem ÚP
 
5.       7Ao 1/2008-83 ze dne 3.12.2008 - OOP ÚP Strážný schválený ZO dne 12.6.2008
·         NSS se zde odkazuje na § 54 odst.2 stavebního zákona, podle něhož ZO vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s ÚPD vydanou krajem……………
·         ve VV - řádné daty, poučení o tom, že k později uplatněným stanoviskům ….
·         náležitosti obsahu protokolů
 
6.       1 Ao 3/2008-136 ze dne 16.12.2008 - OOP - vymezení zastavěného území obce Slapy, vydané 16.9.2008
·         dívají se i do dat, která jsou zasílána na ÚUR Brno, (potřebovali zjistit data o pořízení ÚPD, včetně platnosti podrobného územního plánu z r.1959)
·         pozor na určité pojmy, které nejsou striktně přenositelné do zákonů novějších
 
Dále:
Stručná informace z konference z Jihlavy (březen) týkající se OOP.
Bylo předneseno, do jaké míry jsou soudy oprávněny přezkoumat ÚP.
 
1.       740/2006 (1 Ao 1/2005-98)
Algoritmus soudního přezkumu OOP - přezkum
·         pravomoci správního orgánu vydat opatření OOP
·         zda správní orgán nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti
·         zda bylo OOP vydáno zákonem stanoveným postupem
·         zda není v rozporu s hmotným právem
·         proporcionalita (přiměřenost) právní regulace
 
2.       1462/2008 (sp.zn. 2 Ao 2/2007-73)
Soud chrání excesy v územním plánování, ale sám UP nedotváří, samospráva je zodpovědná za využití území.
 
3.       968/2006 (sp.zn. 1 Ao 1/2006-74)
·         vady s hmotným právem
·         soud nepřekresluje ÚP
·         je vázán rozsahem čím je napadeno OOP - jen částí
·         nemají lhůtu k napadení (třeba za 5 let)
OOP je politické rozhodnutí - odborné, ne právní.
 
4.       Věcný přezkum: 5.2.2009 2 Ao 4/2008
·         obec nepochybila, ale výsledný efekt - zásah do vlastnických práv (Listina základních práv a svobod) je natolik intenzivní, že nelze po navrhovatelce vyžadovat, aby bez dalšího nesla omezení práv
·         OOP proto zrušila
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap