Branná povinnost

§ 1 zák. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování(branný zákon)

Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen občan, je muž i žena) plnit úkoly ozbrojených sil České republiky.

Zahrnuje:

  • povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení,
  • vykonávat vojenskou činnou službu
  • plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.

Náklady spojené s brannou povinností hradí stát.
Vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu (SOS) nebo mimo válečný stav (VS) je základní příprava, služba voj. z povolání ve služebním poměru a vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení.
Vojenskou činnou službou za SOS nebo VS je mimořádná služba.
Dnem právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaným při odvodním řízení se občan stává vojákem.
Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažením věku 60 let.
Občan brannou povinnost plní za SOS nebo VS pokud tento zákon nestanoví jinak.(dobrovolné převzetí branné povinnosti, nebo dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti)
Osobě, která nabyla státní občanství České republiky, vzniká branná povinnost ode dne nabytí tohoto občanství.
Voják z povolání starší 60 let má brannou povinnost do dne propuštění ze služebního poměru.


§ 18,21,25 zák. č.585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování(branný zákon)

„branná“povinnost a odvodní řízení se provádí při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu

Obsah odvodního řízení
V odvodním řízení se rozhoduje o schopnosti nebo o neschopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu
Vláda stanoví nařízením podle potřeb ozbrojených sil počty občanů povinných podrobit se odvodnímu řízení podle ročníků jejich narození nebo podle jejich odborné kvalifikace.
Krajské vojenské velitelství zapíše k odvodnímu řízení občany v rozsahu stanoveném nařízením vlády.
K provádění odvodů se zřizují u krajských vojenských velitelství (KVV) odvodní komise

Odvodní komise působí ve složení:

  • předseda – ředitel KVV nebo zástupce jím určený,
  • členové – zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností určený starostou a 2 civilní lékaři, jejichž účast zajistí krajský úřad na žádost ředitele KVV

Občan je povinen dostavit se k odvodnímu řízení na stanovené místo v době uvedené v povolávacím rozkaze vydaným KVV, prokázat svoji totožnost a předložit doklady osvědčující jeho zvláštní schopnosti nebo oprávnění vykonávat určité činnosti.
K odvodnímu řízení a k výkonu mimořádné služby se nepovolávají poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, soudci Ústavního soudu a ředitelé krajských úřadů.

 

http://www.mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/dokumenty/zakony-a-provadeci-pravni-predpisy-172/

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap