B. Návrh

Textová a grafická část vlastního návrhu (výroku) územního plánu (bez odůvodnění) má být co nejstručnější, výstižná a má obsahovat jen zásady a pokyny bez popisných a zdůvodňujících částí. Nemůže také obsahovat části, o kterých nemá zastupitelstvo obce pravomoc rozhodnout - seznam památek, chráněných částí přírody, záplavová území, stávající ochranná pásma vyplývající z právních předpisů nebo vydaných rozhodnutí apod. (některé se mohou objevit v textu odůvodnění, vše zobrazitelné je v koordinačním výkrese).
 
1.       Do zastavěného území nemusí být vždy zahrnut celý stavební pozemek, projektant problematiku prověří na základě vlastního průzkumu a vymezí zastavěné území s ohledem na využívání ploch (dále postupuje v souladu s § 2 odst.1 a § 58 stavebního zákona). Vymezení hranice zastavěného území nemusí vždy probíhat po hranici pozemku. Tj. může zahrnovat jen jeho části. Určující nemusí být ani oplocení rozsáhlého stavebního pozemku (viz „zpravidla“ § 2 odst.1 c stavebního zákona), pokud je minimálně zastavěn a je důvod k ochraně pozemku před zástavbou.
 
2.       Problematika Vinných sklepů -doporučujeme do ÚP:
Textová část, definice pojmu:
Plochy rekreace specifických forem - vinné sklepy
hlavní využití:
·         plochy umožňující stavby vinných sklepů
·         přípustné činnosti
·         vinné sklepy podzemního a nadzemního charakteru sloužící ke zpracování vinné révy, výrobě a skladu vína
·         ostatní doplňující stavby a zařízení související s vinným sklepem a jeho provozem, event. drobné stavby související se stavbou hlavní
·         rekreační nadstavby vinných sklepů, vč. možnosti dočasného ubytování
·         související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území podmíněně přípustné činnosti (v návaznosti na cyklostezky)
·         technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití těchto ploch, jako hygienická zařízení, informační centra, dětská hřiště a odpočívadla
nepřípustné využití:
·         všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným či podmíněně přípustným využi
prostorové regulativy:
·         připouští se objekty o výšce do dvou nadzemních podlaží
·         stavby a změny staveb nesmí narušit architektonickou jednotu celku (souvislou zástavbu ulice)
 
3.       Problematika fotovoltaickým elektráren
a) všeobecně k  FVE
·         v nezastavěném území představuje změnu jeho charakteru a změnu jeho využívání
·         možnost jeho umístění musí být řešeno územním plánem
b) výběr lokality
·         celosvětovým trendem je instalace panelů na nevyužité plochy střech nebo integrace fotovoltaiky přímo do budov
·         žádoucím řešením je také instalace elektráren např. na plochy bývalých skládek nebo tzv. brownfields a jejich přeměna na „brightfields“
·         další možností je rekultivace těžebního prostoru či umístění na nevýhradním ložisku nerostných surovin
základní předpoklady pro umístění ve volné krajině:
·         plocha by měla být rovná, svažitá na jih, nebo svažitá mírně jihovýchodním nebo jihozápadním směrem
·         v blízkosti plochy nesmí být překážky (domy, stromy, sloupy), které by vrhaly na plochy stín
·         v blízkosti pozemku, v ideálním případě přímo na pozemku, musí být vedení vysokého napětí VN (22kV)
c) podmínky v územním plánu
Textová část, definice pojmu:
stav
  • ve stavu již existující FVE s možností budoucího využití plochy i pro jinou výrobu
V - plochy výroby a skladování
hlavní využití
·         definice pojmu viz metodika
přípustné činnosti
·         plochy umožňující stavby fotovoltaické elektrárny
·         ostatní doplňující stavby a zařízení související s fotovoltaickou elektrárnou a jejím provozem
·         související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území
·         atd.
nepřípustné činnosti
·         atd.
  • ve stavu již existující FVE, přičemž nechceme připustit v budoucnu jiné výrobní využití
VX - specifické druhy výroby a skladů
hlavní využití
·         plochy umožňující stavby fotovoltaické elektrárny
přípustné činnosti
·         ostatní doplňující stavby a zařízení související s fotovoltaickou elektrárnou a jejím provozem, event. drobné stavby související se stavbou hlavní
·         související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území
nepřípustné využití
·         všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím
poznámka: pokud již FVE existuje a použije-li se pro ni v územním plánu kód VX, nemůže se tento kód objevit v jiné ploše než je FVE
návrh (rezerva)
  • nová plocha pro FVE s možností budoucího využití plochy i pro jinou výrobu
V - plochy výroby a skladování
hlavní využití
·         definice pojmu viz metodika
přípustné činnosti např.:
·         plochy umožňující stavby fotovoltaické elektrárny
·         ostatní doplňující stavby a zařízení související s fotovoltaickou elektrárnou a jejím provozem
·         související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území
·         atd.
nepřípustné činnosti
·         atd.
  • nová plocha pro FVE, přičemž nechceme připustit v budoucnu jiné výrobní využití
V - plochy výroby a skladování
hlavní využití
·         plochy pro fotovoltaické elektrárny
přípustné činnosti
·         ostatní doplňující stavby a zařízení související s fotovoltaickou elektrárnou a jejím provozem
·         související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území
nepřípustné využití
·         všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím
Výkresová část - označení jako v textu
Dále doporučujeme stanovit:
·         prostorové regulativy:omezení výškou atd.
V odůvodnění nezapomenout na dopad:
·         na krajinný ráz podléhající ochraně přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
·         na zemědělský půdní fond dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
textová část odůvodnění územního plánu:
·         plochy lze odejmout ze ZPF dočasně za předpokladu, že po ukončení funkčnosti FVE bude plocha rekultivována a vrácena zemědělskému využití
·         komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení na zemědělský půdní fond (ZPF)
Co se týká záborové tabulky ZPF, dopsat, že je to pro FVE
 
4.       Územně plánovací dokumentace (koncept a návrh ÚPD, její změny) - musí být opatřena náležitostmi podle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zejména musí být opatřena vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka se státním znakem České republiky, s uvedením jména autorizované osoby, číslem, pod kterým je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedené Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací a své autorizace. Takto označené dokumenty jsou pro úřední účely veřejnými listinami (§ 13 odst. 5 zákona č.360/1992 Sb.,)
Touto doložkou se opatří textová i výkresová část územního plánu.
Pokud není dokumentace, jejíž zpracování patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě, označena razítkem autorizované osoby, nemůže být pořizovatelem přijata k projednávání ÚPD.
 
5.       Projektanti uvádějí u ploch bydlení počet RD. Údaj o kapacitě lokality tj. počet RD je orientační a lze jej uvést pouze v odůvodnění. Do návrhu lze zahrnout do prostorových regulativů pouze intenzita využití pozemku v plochách. Podrobnost regulačního plánu či územního rozhodnutí nepatří do ÚP.
 
6.       Co se týká rozdílného způsobu využití území, je třeba uvést samostatné regulativy pro stavové a návrhové plochy (pro návrh vypsat konkrétní lokality č. 1,2,5,…)
 
7.       V obci je pokles obyvatel o více jak 10 %, přesto projektant navrhuje více jak 100 % nárůst nových ploch pro bydlení. Zvážit, zda je potřeba tolik nových ploch, v odůvodnění konstatovat i sociodemografické podmínky (viz ÚAP) a řádně zdůvodnit nové návrhy ploch.
 
8.       Každá návrhová plocha, ve které se nachází stávající stavba, se musí součastně projevit jako plocha přestavby nebo asanace (ozdravění).
 
9.       V případě suchého poldru se hráz vymezí jako plocha technické infrastruktury a samotná plocha poldru bude vedena pod stávajícím funkčním využitím.
 
10.   V případě, že se jedná o vodní plochu, bude tato plocha řešena včetně samotné hráze jako plocha vodohospodářská s přípustnou činností technické infrastruktury, plocha zastavitelná.
 
11.   Všechny návrhy prvků ÚSES zařazovat meziveřejně prospěšná opatření s předkupním právem (z důvodu jeho založení). ÚSES nemusí být řešeny až v pozemkových úpravách.
 
12.   Veřejná prostranství - každá navržená plocha pro bydlení musí mít zajištěno zpřístupnění po pozemní komunikaci, která je součástí veřejného prostranství. Vymezování veřejného prostranství viz metodika MMR.
 
13.   Navržené plochy bydlení mimo zastavěné území musí mít také zajištěny přístup po pozemní komunikaci, v tomto případě se bude jednat o plochy dopravy.
 
14.   Silnice I. a II. třídy budou vždy plochou dopravy.
Silnice III. tř.:
·         v nezastavěném území plochou dopravy
·         v zastavěném území zůstává možnost výběru:
          ·    plochou veřejných prostranství    
          ·    plochou dopravy
Železnice budou vždy plochou dopravy.
 
15.   Výkres veřejně prospěšných staveb, atd.:
·    použít vzor výkresu VPS zveřejněných na internetových stránkách KÚ ZK, odboru ÚP. Velmi často chybí tabulky VPS, VPO a asanací s konkrétním názvem stavby, opatření, označení plochy kódem (viz katalog jevů KÚ) atd.
·    z výkresu VPS a VPO a asanací musí vlastník pozemku poznat, zda je dotčen vyvlastněním nebo předkupním právem, případně obojím.
 
16.   Výkres širších vztahů - zvýraznit vyznačení k.ú. řešené obce. A zakreslit záměry obce, které mají vliv na sousední území (např. ÚSES, kanalizace na ČOV sousední obce), tyto záměry znázornit i mimo řešené území. Dále jej doplnit příslušnou legendou pro jevy ve výřezu ze ZÚR ZK. Pokud „přesahy“ ve výkrese budou nepřehledné, doporučujeme zakreslit do koordinačního výkresu. Vždy řádně popsat v textové části odůvodnění.
 
17.   Výkres ZPF:
·    pozemky označené jako ostatní plocha sloučit s vodními toky do jedné kategorie
·    sjednotit barvy a kódy využití ploch ve všech výkresech (např. TE, TV, TK)
 
18.   Co se týká textové části návrhu (nepsat dlouhé slohové práce, pouze to co se navrhuje):
např. kapitola b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot:
1.  Zásady celkové koncepce
a)       rozvoj území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje
b)       zajištění dobrých životních podmínek, funkční infrastruktury
c)       atd.
2. Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území
a)       rozvoj obce na nových plochách je řešen v souladu s potřebami a rozvojem obce a s ohledem na životní prostředí a ekologickou únosnost území
b)       řešení vytváří podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a zajištění všestranného rozvoje a prosperity
c)       budování přírodní rovnováhy v krajině, ochrana životních hodnot
d)       šetrné hospodaření s přírodními zdroji, zvyšování ekologické stability území
e)       budování zastavěného území obce jako součást celku krajiny s ohledem na potřebu podmínky života budoucích generací
f)         atd.
Následně se z této kapitoly pak hlavní zásady celkové koncepce tématicky rozvedou v dalším textu.
 
19.   Textová část odůvodnění:
1. Co se týká vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vtahů v území:
je třeba konkrétně uvést, že je např. zajištěna návaznost prvků ÚSES na sousední k.ú.,
nebo u změny uvést, že navrhovaná změna na předmětné lokalitě nemá vliv na širší územní vztahy.
2. Co se týká vyhodnocení požadavků z Politiky územního rozvoje, uvést, že řešení ÚP …. je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR dne 17.5.2006 č.561, protože:
vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.) s cílem minimalizace rozsahu případných škod
atd.
3. Co se týká vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem Zásadami územního rozvoje ZK
Správní území obce …. bylo řešeno v ZÚR ZK. OOP ZÚR ZK vydalo Zastupitelstvo kraje dne 10.9.2008 usnesením č.0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne 23.10.2008.
Z návrhu ZÚR ZK vyplynuly pro územní plán …. tyto požadavky, které jsou zapracovány do územního plánu:
·         plocha pro suchou vodní nádrž
·         plochy prvků nadregionálního ÚSES
·         územní rezerva pro vodní nádrž
·         atd.
 
20.   Izofony - pokud k nim existují data, není důvod je nezapracovat do koordinačního výkresu. Pro informaci sdělujeme, že odbor dopravy KÚ má k dispozici dokument „Strategická hluková mapa pro pozemní komunikace 2006“ z roku 2007 (objednavatelem byl ČR-Ministerstvo zdravotnictví, zhotovitel EKOLA group, Praha), která však není pro celý kraj (asi 8 oblastí). Samotné pořízení hlukových nebo rozptylových studií nepatří mezi úkoly územního plánování. V „hlukově podezřelých plochách“ (plochy v okolí komunikací, výroby, …) budou stavby s chráněnými vnitřními (popř. i venkovními) prostory zařazeny do podmíněně přípustného využití s podmínkou, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech.
 
21.   Používat pojmy uvedené ve stavebně správních předpisech a z katalogu jevů krajského úřadu tak, aby výklad byl jednoznačný bez možnosti rozdílných výkladů.
 
22.   Nezapomínat na datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území (i ve výkresové části).
 
23.   Nezapomínat na údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části (do uvedených počtů se nezahrnuje odůvodnění).
 
24.   Proluky - z hlediska měřítka ÚP a výsledné přehlednosti a čitelnosti, neřešit zbytečně plochy menší než 2000 m2, pokud ale projektant z nějakého důvodu navrhne, musív odůvodnění popsat, proč je navrhuje.
 
25.   Údaje o splnění zadání - v této kapitole je uvedeno, že územní plán je zpracován v souladu se zadáním. V zadání byl např. požadavek navržení vhodných rozvojových ploch pro výrobní činnosti a podnikatelské aktivity (v okruhu problémů z P a R bylo uvedeno - navrhnout dostatečné rozvojové plochy pro podnikání). V návrhu územního plánu se však nová plocha pro tyto aktivity nenavrhuje. Je třeba překontrolovat (pořizovatel překontroluje projektanta), zda je řádně odůvodněno, proč není navrženo. V této části OOP musí být uvedeny všechny rozdílnosti oproti zadání.
 
26.   Znovu upozorňujeme na Zveřejňování opatření obecné povahy vzhledem k § 20 odst. 2 stavebního zákona (v souvislosti s § 52 stavebního zákona, § 172 odst. 3 správního řádu, § 25 správního řádu) upozorňujeme, že:
·         veřejná vyhláška o konání veřejného projednání je doručena 15 tým dnem po dni vyvěšení
·         návrh OOP musí být k nahlédnutí min. 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky a teprve potom může být veřejné projednání (námitky může uplatnit nejpozději na veřejném projednání)
·         veřejná vyhláška musí viset i v den veřejného projednání, to je poslední den, kdy se mohou uplatnit připomínky a námitky (nelze ji dříve sejmout)
 
veřejná vyhláška
   15 dnů                             OOP min. 30 dnů k nahlédnutí               OOP k nahlédnutí až do veřejného projednání
   
vyvěšení            doručení                                                                                                 veř. jednání § 20 odst.2 SZ
 
 
 
Závěr:
Pro informaci sdělujeme, že návrh územního plánu se u nás kontroluje:
·         z hlediska dat
·         dle § 51 - posuzujeme z hlediska nadřazené dokumentace, z hlediska koordinace využívání území.
Přesto v našem stanovisku v bodě c) - tedy pod „čárou“ upozorníme na nedostatky, na které narážíme. Neznamená to však, že si návrh územního plánu nevyhodnotíte sami. Naší snahou je vychytat nedostatky, na které třeba nemusíte přijít zrovna v danou chvíli vy. Neznamená to však, že si již nezkontrolujete návrh územního plánu s projektantem a následně s určeným zastupitelem (event. společně). Nabízíme na našem úřadě po domluvě (než je vypsáno projednání) společnou kontrolu nad návrhem územního plánu, a to za účasti projektanta, pořizovatele a určeného zastupitele. Je na Vás, zda tuto nabídku přijmete, či nikoliv.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap