Analýza a prognóza demografického vývoje Zlínského kraje a jeho obcí

Populační vývoj obyvatelstva České republiky prochází závažnými změnami, které výrazně přispívají k celkové proměně společnosti. Přetvářející se podoba populačního vývoje je důsledkem společensko-ekonomického vývoje, na druhou stranu populační změny působí také zpátky na společensko-ekonomický vývoj společnosti. Proměny demografické situace jsou pozadím řady již aktuálních nebo latentních nepříznivých trendů, se kterými se Česká republika a její nižší územní celky musí, nebo v budoucnu budou muset, vypořádat.

Jedním z nejintenzivnějších trendů, který klade na celou společnost vysoké nároky, je dlouhodobé snižování míry početní obnovy populace vedoucí k rychlému demografickému stárnutí populace. Tento trend není ojedinělým jevem České republiky, ale globálním trendem v rámci ostatních zemí Evropské unie. V budoucnu nelze očekávat radikální změnu tohoto negativního vývoje, jelikož současná mladá generace upřednostňuje rozdílné životná hodnoty, než generace předchozí. Životní styl je zcela odlišný, přednost dostává studium, cestování, kariéra nebo volný čas před dříve tradičním „usedlým životem“ a založením rodiny. Co se týče jednotlivých nižších územních celků, větší vliv než přirozená měna obyvatel mají na populační vývoj migrační trendy. V některých krajích, mezi které patří například právě Zlínský kraj, dochází k odstěhovávání obyvatelstva, což v kombinaci se zápornou přirozenou měnou ústí do výrazného poklesu obyvatelstva na území kraje.

Stárnutí a úbytek obyvatelstva jsou sociálními jevy, které mají výrazné negativní dopady do řady oblasti života celé společnosti, například v podobě nedostatku ekonomicky aktivních obyvatel, zvýšené nároky na sociální a zdravotní péči atd. Demografický a populační vývoj je významný trendem, který ovlivňuje společnost a jeho příčiny a důsledky je nutné řešit prostřednictvím efektivních opatření a strategií.

Vytvořená demografická analýza a prognóza populačního vývoje obyvatelstva Zlínského kraje je důležitým podkladem pro dlouhodobé plánování a rozhodování v oblasti koncepčních a strategických změn a vývoje. Rozvojové plány obcí, měst, regionů a dalších prostorových jednotek se opírají o analytické posouzení demo-sociálních parametrů vázaných na obyvatelstvo. Řada demografických poznatků, především změny populační velikosti dané přirozenou měnou a migračním chováním, jsou výchozím momentem pro posouzení a vyhodnocení řady sociálních aktivit regionu. A především to platí pro oblast komunitního plánování rozvoje sociálních služeb, které jsou jedním z hlavních strategických plánů územních jednotek.

Tento analytický dokument charakterizuje situaci oblasti v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž bude vycházet strategie dalšího rozvoje. Cílem analýzy není vyčerpávající přehled všech aspektů života v oblasti, ale spíše jejich cílený výběr, provázání a generalizace. Analýza a populační projekce obyvatel představena prostřednictvím tohoto dokumentu se opírají o analytické vyhodnocení základních měr vitality a migračního chování. Analýzy jsou založeny na nejaktuálnějších dostupných statistických datech, u kterých správnost na základě statistiky běžné evidence obyvatel garantuje Český statistický úřad, vč. vlastního statistického modelu.

dokumenty ke stažení

.pdf textová část 15407,27 kB
.pdf kartogramy 38647,19 kB
aktualizováno: 21.6.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap