Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0277/Z09/22 ze dne 28.02.2022 a nabyla účinnosti dne 22.03.2022.

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (A4 ZÚR ZK), byla pořízena na návrh oprávněného investora ČEPS, a.s. z důvodu rozvoje veřejné technické infrastruktury.

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0900/Z29/20 ze dne 14.09.2020 rozhodlo o pořízení A4 ZÚR ZK zkráceným postupem na návrh oprávněného investora ČEPS, a. s., a jejím obsahu, ve věci přenosové soustavy 400 kV.

Ze stanoviska MŽP doloženého oprávněným investorem k obsahu aktualizace ZÚR ZK nevyplynul požadavek na posouzení návrhu A4 ZÚR ZK z hlediska vlivů na životní prostředí, jelikož tento návrh nemůže mít významný vliv na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území tudíž nebylo zpracováno.

A4 ZÚR ZK je v souladu s ust. § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracována, projednána a vydána v rozsahu měněných částí.

Aktualizací jsou vymezeny záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky a doplňující přenosovou soustavu 400kV vedoucí přes územní Zlínského kraje z Olomouckého kraje do Jihomoravského kraje, přičemž v těchto krajích jsou již vymezeny v účinných zásadách územního rozvoje. 

Konkrétně jsou pak A4 ZÚR ZK vymezeny koridory ZVN 400 kV Otrokovice – Střílky, Němčice – Otrokovice a plocha pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Otrokovice, jako veřejně prospěšné stavby pod kódem E13, E14 a E15. Dále je upraven (zúžen) koridor ZVN 400 kV Rohatec – Otrokovice na 300 m. V rámci koordinace záměrů v území je nad rámec obsahu A4 ZÚR ZK upraven do souběhu i koridor VVN 110 kV Uherské Hradiště – Vésky – Veselí nad Moravou. Součástí aktualizace jsou také formální změny, jako jsou změny názvů, terminologie apod.

Do opatření obecné povahy aktualizace č. 4 ZÚR ZK, jeho odůvodnění a dokladové dokumentace může každý, dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. § 164 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín, ve 12. etáži, a v elektronické podobě – viz níže.

V souladu s ust. § 42 odst. 4 stavebního zákona Krajský úřad Zlínského kraje zajistil vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4. Toto vyhotovení je rovněž zveřejněno na internetových stránkách Zlínského kraje:

Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4 | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)

Dokumenty ke stažení

.pdf Opatření obecné povahy - Aktualizace č. 4 ZÚR ZK 610,01 kB
.pdf Příloha č. 1 Textová část aktualizace č. 4 ZÚR ZK 899,71 kB
.rar Příloha č. 2 Grafická část aktualizace č. 4 ZÚR ZK 13171,55 kB
.pdf Příloha č. 3 Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem – odůvodnění navržených změn 1036,05 kB
.rar Příloha č. 4 Grafická část odůvodnění – odůvodnění aktualizace č. 4 ZÚR ZK 30180,59 kB
.pdf Příloha č. 5 Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu aktualizace č. 4 ZÚR ZK 712,29 kB
.pdf Příloha č. 9 Námitky připomínky a další podání uplatněné k návrhu aktualizace č. 4 ZÚR ZK 1599,2 kB
.pdf Příloha č. 10 Text s vyznačením změn 1465,45 kB
.rar Příloha č. 11 Grafická část v předpokládané podobě úplného znění ZÚR ZK po aktualizaci č. 4 17285,99 kB
.pdf Částečný výpis usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0277/Z09/22 198,22 kB
aktualizováno: 8.4.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap