Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019

Mimořádná výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2019 do Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2019.

Od 15.10.2018 do 22.10.2018 do 24:00 bude otevřena aplikace KISSoS pro výzvu pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro rok 2019.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže.

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro podání rozvojových záměrů pro rok 2019.

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétních situací.

Mimořádná výzva je vyhlášena pouze pro rozvojové záměry reagující na změnu potřeb, které vznikly po vyhodnocení předložených rozvojových záměrů ve standardní výzvě pro rok 2019.

Podávání rozvojových záměrů je umožněno všem poskytovatelům.

Mimořádná výzva reaguje na změnu potřeb dle tvorby a aktualizací místních strategií a to:

  • Analýzy v souvislosti s reformou péče o duševní zdraví
  • Analýzy potřeb dle Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti na území Zlínského kraje
  • Strategie CLLD MAS
  • Strategie pro sociální začleňování dle Úřadu vlády ČR

Pokud se jedná o rozvojový záměr zaměřený na proces transformace, pak je třeba doložit prohlášení statutárního orgánu, že bylo zahájeno zpracování transformačního plánu a že jsou zmapovány potřeby klientů a tento rozvojový záměr na ně reaguje.

Pokud se jedná o rozvojový záměr zaměřený na reformu péče o duševní zdraví, pak je třeba doložit prohlášení statutárního orgánu, že rozvojový záměr reaguje na reálnou potřebu klientů s duševním onemocněním.

Předložené rozvojové záměry budou po splnění kritérií zařazeny do Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2019. Pokud bude současně s rozvojovým záměrem doloženo zajištěné financování, pak by rozvojový záměr mohl být zařazen do Dočasné sítě dle definic sítí a postupů uvedených v kap. 6 a 7  v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 . 

Harmonogram pro mimořádnou výzvu:

15.10.2018 – 22.10.2018 podávání Rozvojových záměrů pro rok 2019 do aplikace KISSoS.

23.10.2018 – 29.10.2018 vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

30.10.2018 – 5.11.2018 stanovisko obce o podpoře záměru

Upozornění:

Struktura RZ v KISSoSu pro mimořádnou výzvu 2019 zůstane stejná.

Pokud bude RZ nasedat na priorizované potřeby, tak bude bodově výrazně zvýhodněn. Nově mohlo být priorizováno více potřeb než 3, jak tomu bylo v minulých letech. Také doporučujeme věnovat pozornost priorizaci potřeb SO ORP přes všechny cílové skupiny. Tedy můžete vidět, kterou potřebu vnímá území jako nejzásadnější. Hodnota 1 znamená nejvyšší prioritu a pak je postupováno dále. Definice potřeb i krajských témat pro rok 2019 dle cílových skupin jsou uveřejněny níže.

V RZ musí být jasně zdůvodněna změna a její potřebnost.

Informace k hodnocení Rozvojových záměrů pro síť 2019

Soulad záměru se strategickými dokumenty, splnění formálních náležitostí – eliminační kritérium

Dostupnost (max. 30 bodů) - Zde je hodnocen soulad záměru s komunitními plány a také to jaká je dostupnost dané SSL tam, kam daná SSL míří

Potřebnost (max. 50 bodů) - Zde je hodnocena priorizace potřeb ze strany jednotlivých SO ORP, jedinečnost cílové skupiny a z jakých potřeb vychází předložený RZ. Další bodové zvýhodnění získají záměry, které budou reagovat na potřeby 1-3 daného SO ORP přes cílové skupiny

Předpoklady kvality (max. 40 bodů) - Zde se hodnotí soulad se zákonnými předpoklady, zkušenosti předkladatele RZ s cílovou skupinou, případná inovativnost záměru a zda služba obhajovala specifika

Připravenost/reálnost záměru (max. 40 bodů) - Zde se hodnotí technická připravenost, reálnost rozpočtu a bezbariérovost SSL

Stanovisko obce (max. 20 bodů)

Stanovisko kraje (max. 20 bodů)

Důležité informace k podávání Rozvojových záměrů pro rok 2019

Pokud máte Vaši službu zařazenou do Zásobníku na rok 2018, musí být opět podán RZ, ale mohou být upřesněny údaje například o požadované kapacitě. Pokud nebude opět podán, vypadává ze Zásobníku.

Relevantní údaje v RZ mají být vztaženy pouze k požadované změně, tedy kapacity, finanční zajištění i podpora obce.

V části Kapacita sociální služby, kde uvádíte stávající a plánovanou kapacitu, je třeba uvést hodnotu původní dle sítě 2018.

Potřeby dětí se zdravotním postižením byly přesunuty z cílové skupiny Rodiny s dětmi do skupiny Osob se zdravotním postižením.

Pokud podáváte RZ, kterým žádáte o více změn a jedna z nich má dopad na kapacitu (např. změnu kapacity a území), pak vyberte typ RZ „rozšíření kapacity sociální služby nebo snížení kapacity“. Důvodem je vazba na hodnocení a správné zařazení v aplikaci KISSoS.

Při uvádění poskytování časového rozsahu poskytování sociální služby můžete přestávku uvést do poznámky.

U stanovování % u cílových skupin bude sledován součet 100% napříč cílovými skupinami.

Do části „Zdroj o potřebách, ze kterých vychází“ je třeba uvést i informaci, že i když služba nemá odmítnuté klienty, tak jejich informace o potřebě navýšení kapacit vychází z toho, že nemohou stávajícím klientům rozšířit poskytování služby i když jsou o to požádáni a to z kapacitních důvodů.

Pro hodnocení rozvojového záměru bude posuzována i inovativnost daného záměru a to například z pohledu práce s klienty. Toto je třeba popsat do pole „Charakteristika záměru“.

V rozvojovém záměru je pole, kam budete uvádět informaci o bezbariérovosti služby.

V části „Materiálně technické zabezpečení“ je třeba popsat aktuální stav nikoliv, plánované kroky pro zajištění služby.

Je vhodné zkontrolovat, že máte správně vloženy soubory dokumentů o podpoře obce/obcí a vše v jednom souboru za obec. Pokud nebude správně nahráno, nebude moct být bodově zohledněno.

Také bychom Vám rádi doporučili, co nejdříve kontaktovat obce s představením Vašeho rozvojového záměru, kterého se bude podpora obce týkat.

Jako poslední považujeme za důležité uvést, abyste plánovali podání RZ i v případě, že připravujete své vlastní projekty nebo jste zapojeni (případně zvažujete zapojení) Vaší SSL do strategií Agentury pro sociální začleňování nebo strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Místních Akčních Skupin apod. RZ je možné podat i když nereaguje na priorizované potřeby za strany SO ORP.

V případě dotazů k podávání rozvojových záměrů pro mimořádnou výzvu můžete kontaktovat Ing. Lenku Lokajovou Hnilovou, tel.: 577 043 337, email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Petru Machučovou, tel.: 577 043 331, email: petra.machucova@kr-zlinsky.cz.

V případě technických dotazů nebo potřeby zřízení přístupu do aplikace KISSoS kontaktujte prosím Mgr. Ing. Kateřinu Knedlovou (tel.: 577 043 339, email: katerina.knedlova@kr-zlinsky.cz).

dokumenty ke stažení

.pdf Schéma podávání rozvojového záměru 195,07 kB
.pdf Definice sítí a Zásobníku 192,31 kB
.pdf Přehled priorizací za SO ORP 336,88 kB
.pdf definice potřeb Senioři 238,88 kB
.pdf definice potřeb OZP 254,9 kB
.pdf definice potřeb Rodiny s dětmi 240,17 kB
.pdf definice potřeb OOSV 244,3 kB
.pdf Systémové priority pro SPRSS ve Zlínském kraji pro období 2019-2021 214,8 kB
.pdf Krajská témata pro rok 2019 202,96 kB

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 25.6.2018 Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016-2019, jehož platnost byla tímto prodloužena o jeden rok a je uveřejněn zde.

1. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 10. 9. 2018, číslo usnesení 0422/Z14/18, 1. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

2. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 5. 11. 2018, číslo usnesení 0461/Z15/18, 2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

3. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 17. 12. 2018, číslo usnesení 0503/Z16/18, 3. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

4. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 7. 1. 2019, číslo usnesení 0518/Z17/19, 4. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

5. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 4. 2. 2019, číslo usnesení 0538/Z18/19, 5. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019.

6. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 8. 4. 2019, číslo usnesení 0568/Z19/19, 6. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

7. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 21. 6. 2019, číslo usnesení 0614/Z20/19, 7. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byl dokument Akční plán a příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019. Příloha č. 2 Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje zůstává beze změn.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_7.akt. 1685,86 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_6.akt. 1921,96 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_5.akt. 1921,79 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_4.akt. 1918,78 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_3 akt. 1918,53 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_2 akt. 1918,5 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 578,75 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_7.aktualizace 46,14 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_6.aktualizace 46,1 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_5.aktualizace 45,9 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_4.aktualizace 46,22 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_3.aktualizace 45,79 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_2.aktualizace 44,95 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_1.aktualizace 45,83 kB
.xlsx AP 2019 Příloha č. 1 Základní síť 44,72 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_7.aktualizace 22,6 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_6.aktualizace 22,63 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_5.aktualizace 22,86 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_4.aktualizace 22,91 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_3.aktualizace 22,47 kB
.pdf AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_2.aktualizace 79,81 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_1.aktualizace 25,04 kB
.xlsx AP 2019 Příloha č. 2 Zásobník 24,5 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_8.aktualizace 15,78 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_ 7.aktualizace 14,64 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_6.aktualizace 15,24 kB
.xlsx AP 2018_Příloha č. 3_Dočasná síť_5.aktualizace 14,19 kB
.pdf AP 2018_Příloha č. 3_Dočasná síť_2.aktualizace 42,99 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_1.aktualizace. 26,27 kB
.xlsx AP 2019 Příloha č. 3 Dočasná síť 25,01 kB
.pdf AP 2019 Příloha č. 4 Priorizace potřeb 336,42 kB
.pdf Vypořádání připomínek 1.část 105,33 kB
.pdf Vypořádání připomínek 2.část 46,22 kB

Změny v definicích sítí a zdrojů pro jejich financování včetně procesních kroků musí být promítnuty i do dokumentu Akční plán pro rok 2018, a proto bylo nutné provést jeho aktualizaci a upravené znění naleznete zde.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.