A. Zadání

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů požadujeme do návrhu zadání územního plánu text:
 
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády č. 561 dne 17. 5. 2006. V roce 2008 byl v souladu se stavebním zákonem zpracován a projednán návrh PÚR ČR 2008 (prozatím nebyl vládou ČR schválen).
Požadavkem pro řešení je zohlednit dotčení řešeného území záměry vymezenými v PÚR ČR 2006 i v návrhu PÚR ČR 2008:
např.
·         ŽD1 - koridor Brno - Přerov (stávající trať č. 300) s větví Kroměříž - Otrokovice - Zlín - Vizovice - stávající trať č. 280 (Hranice na Moravě - Horní Lideč - hranice ČR (-Púchov)) a větví Nezamyslice - Prostějov - Olomouc
·         R49 - koridor kapacitní silnice Fryšták - Zlín - Vizovice - Horní Lideč - hranice ČR (-Púchov)
·         S2 - koridor kapacitní silnice (R48) Palačov - Lešná - Valašské Meziříčí - Vsetín - Pozděchov (R49)
·         E1 - koridor pro vedení 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/Slovensko (-Povážská Bystrica)
Dále zohlednit dotčení rozvojovou osou (např. Zlín - hranice ČR/Slovensko (-Púchov)), rozvojovou oblastí, specifickou oblastí.
 
Požadavky vyplývající ze zásad územního rozvoje
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy (nabylo účinnosti dne 23. 10. 2008)
Požadavkem pro řešení je zohlednění všech následujících dotčení vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
Respektování priorit územního plánování uvedených v kapitole 1 ZÚR ZK.
Pro řešené území ZÚR dále stanovují tyto koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření:
vypsat všechny VPS a VPO (je-li stanoveno uvést i šířkové parametry).
ZÚR vymezují plochy (které nejsou VPS či VPO - viz kap. 8.2)
V řešeném území je stanovena plocha ………… jako územní rezerva.
Území se nachází v upřesněné rozvojové oblasti ….. a rozvojové ose ….., specifické oblasti….
ZÚR v řešeném území dále stanovily potřebu zpracování územních studií……..
 
Požadavky vyplývající z dalších dokumentů a širších územních vztahů
Z hlediska širších územních vztahů je nutno respektovat a vyhodnotit požadavky vyplývající pro řešené území z následujících dokumentů:
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
 • Koncepce snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce ZK
 • Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji
 • Plán odpadového hospodářství kraje
 • Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny
 • Krajinný ráz Zlínského kraje
 • Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje
 
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
 
Při formulaci návrhu zadání územních plánů využít všechny části územně analytických podkladů viz. § 4 vyhlášky č.500/2006 Sb. (sledované jevy, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území, problémový výkres, výkres hodnot).
Do textu uvést, že do ÚAP lze nahlédnout na internetových stránkách http://juap-zk.cz/
Uvést, že výchozím podkladem pro řešení návrhu zadání územního plánu byly územně analytické podklady, které byly pořízeny pro správní území obce ………………. ze dne……. (případně doplňující průzkumy pořizovatele).
Z územně analytických podkladů pro řešení vyplývá požadavek respektovat limity využití území:
Např. k.ú. Újezd u Valašských Klobouk
·         stávající silnice a jejich ochranná pásma
·         vedení VN 10 kV a jejich ochranná pásma
·         VTL a STL plynovod a jejich ochranná pásma
·         vodovodní a kanalizační vedení a zařízení a jejich ochranná pásma
·         telekomunikační vedení a zařízení a jejich ochranná pásma
·         prvky ÚSES (LBC, LBK, RBC, NRBK)
·         CHKO Bílé Karpaty, II., III. a IV. zóna
·         biosférická rezervace UNESCO (Bílé Karpaty)
·         přírodní park Vizovické vrchy
·         památné stromy a jejich ochranná pásma
·         VKP (les, vodní plochy)
·         ochranné pásmo vodního zdroje
·         investice do půdy (odvodnění)
·         nemovitá kulturní památka včetně ochranného pásma
·         hřbitov a jeho ochranné pásmo
·         celé území se nachází v území s archeologickými nálezy
·         návrh ze ZÚR ZK - plochy a koridory ÚSES, územní rezerva plochy vodní nádrže Vlachovice;
a dále při řešení zohlednit:
např. k.ú. Újezd u Valašských Klobouk
·         objekt civilní ochrany
·         objekt požární ochrany
·         krajinný ráz Vizovicko
·         významný vyhlídkový bod
·         urbanistické hodnoty
·         sesuvná území
·         území ekologických rizik
Součástí ÚAP je rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) zpracovaný na základě vyhodnocení stavu a vývoje území a analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území, jehož součástí je i stanovení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Z RURÚ příslušné obce s rozšířenou působností vzešel i požadavek řešit problematiku….
 
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
 
Doporučujeme uplatnit požadavek na prověření možnosti vymezení dalších veřejných prostranství v zastavěném území, event. požadavek návrhu ploch veřejného prostranství k nově navrhovaným lokalitám
 
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšné opatření a asanace
 
V zadání nestanovujeme, které stavby/opatření budou veřejně prospěšné, ale doporučujeme formulaci: Projektant ve spolupráci s určeným zastupitelem vymezí v případě potřeby veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy asanace (s jednoznačnou identifikací těchto ploch).
Vymezení VPS a VPO bude řádně odůvodněno.
 
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a zájmů a problémů v území
 
Nezapomenout: Návrhem řešení respektovat platná územní rozhodnutí a stavební povolení.
Dále zvážit, zda doplnit i některé požadavky na vymezení ploch a koridorů nebo území dle přílohy č. 7 k vyhlášce oddíl I. odst. 2) písm. a) až f) např.: v případě nutnosti vymezit území, ve kterém budou stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.
 
o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
 
Do textu uvést: Územní plán bude vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a rovněž s ostatními právními předpisy, které se na řešenou problematiku vztahují.
Textová a grafická část územního plánu včetně odůvodnění bude zpracována v rozsahu přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku.
 
Výkres širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních obcí zpracovat v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje.
 
Obecně:
1. Stanovují-li ZÚR potřebu zpracování územních studií na území kraje, je třeba sledovat, jak dalece jsou zpracovány, následně je pak vyhodnocovat a zapracovávat do příslušných územních plánů.
2. K rozdělovníku při projednávání návrhu zadání požadujeme uvést:
    a) úřední deska městského úřadu - vyvěšeno, sňato
    b) elektronická úřední deska - vyvěšeno, sňato
Nezapomenout si to nechat potvrdit, mít doklad (tj. otisk stavu internetové stránky obce…).
3. informace - metodika MMR „Modelový příklad návrhu zadání s komentářem
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap