9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). K provádění tohoto zákona v podmínkách Krajského úřadu Zlínského kraje schválil ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje směrnici (SM/08), v níž je stanoven postup, který musí povinný subjekt dodržet a který je závazný pro všechny zaměstnance kraje zařazené do Krajského úřadu Zlínského kraje.

Poskytování informací

 • Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:
  • na základě individuálních žádostí,
  • zveřejněním.
 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Způsob podání je uveden zde.
 • Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“).
 • Vyřízením žádosti se rozumí:
  • poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, podepsání a vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací žadateli v jiné formě),
  • odkaz na zveřejněnou informaci,
  • vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli,
  • odložení žádosti.

Kompetence k poskytování informací

 1. Ústně podanou žádost vyřídí věcně příslušný odbor.
 2. Písemnou žádost o poskytnutí informace vyřídí odbor právní a Krajský živnostenský úřad (dále jen „odbor PŽÚ“).

Poskytování informací zveřejněním

 1. Za zveřejňování informací dle zákona a vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, odpovídá odbor PŽÚ.
 2. V případě, že žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může být informace ve lhůtě 7 dnů poskytnuta sdělením údaje umožňujícího vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkazem na související internetovou stránku. Pokud žadatel i přesto trvá na přímém poskytnutí informace, odbor PŽÚ mu ji poskytne jen v tom případě, že žádost nebyla podána elektronicky.

Ústní žádost o poskytnutí informace

 1. Na ústní žádost poskytne věcně příslušný odbor ústní informaci.
 2. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemná žádost o poskytnutí informace

 • Písemné žádosti o poskytnutí informace lze podat:
  • předáním žádosti na podatelně krajského úřadu,
  • poštou
  • prostřednictvím elektronických komunikací (e-podatelna, datová schránka).
 • Způsob podání je uveden zde.
 • Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé: 
  • zda je určena povinnému subjektu (Zlínskému kraji a jeho orgánům),
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona,
  • kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).
 • Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádosti ve smyslu zákona.

Vyřizování písemných žádostí

Písemné žádosti o poskytnutí informace vyřizuje odbor PŽÚ.

Forma poskytování informací

 • Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
 • Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne se informace v elektronické podobě.
 • Informace mohou být žadateli poskytnuty:
  • ústně (pouze v případě ústně podané žádosti),
  • písemně (elektronicky, poštou, osobním předáním),
  • na paměťových discích,
  • nahlédnutím do dokumentu či spisu.
 • O formě poskytování informace rozhoduje odbor PŽÚ, a to s ohledem na obsah žádosti. Vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

 • Za poskytnutí informace může být požadována úhrada nákladů dle platného sazebníhu úhrad, který je zveřejněn v bodě 12 této sekce.
 • Má-li být poskytnutí informace zpoplatněno, odbor PŽÚ tuto skutečnost žadateli písemně oznámí spolu s výši úhrady ještě před poskytnutím informace, jinak na úhradu nákladů ztrací nárok. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena, musí obsahovat požadovanou částku, lhůtu k zaplacení (datum splatnosti), číslo účtu a variabilní symbol, informace o možnosti podat stížnost, o nadřízeném orgánu, který je příslušný k vyřízení stížnosti, jakož i o následcích neuhrazení nákladů za poskytnutí informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí částku v plném rozsahu, žádost se odloží, přestože je informace již zpracována. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
 • Náklady na poskytnutí informace, které nepřesáhnou částku 100 Kč, nejsou požadovány.
 • Úhradu za poskytnutí informace se provádí na základě oznámení některým z těchto způsobů:
  • platbou na příjmový účet kraje (číslo účtu 2786182/0800, variabilní symbol 211110),
  • platbou v hotovosti do pokladny krajskéhú úřadu,
  • poštovní poukázkou, přičemž žadateli musí být předána poukázka se všemi náležitostmi.

 

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2023
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2022
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2021
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2020
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2019
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2018
aktualizováno: 3.1.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap