9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). K provádění tohoto zákona v podmínkách Krajského úřadu Zlínského kraje schválila Rada Zlínského kraje příslušnou směrnici, v níž je stanoven postup, který musí povinný subjekt dodržet a který je závazný pro všechny zaměstnance kraje zařazené Krajského úřadu Zlínského kraje.

Poskytování informací

1. Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:

a) na základě individuálních žádostí,

b) zveřejněním.

2. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Způsob podání je uveden zde.

3. Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“).

4. Vyřízením žádosti se rozumí:

a) poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, podepsání a vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací žadateli v jiné formě),

b) odkaz na zveřejněnou informaci,

c) vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli,

d) odložení žádosti.

Kompetence k poskytování informací

Žádost o informaci doručenou kraji nebo Krajskému úřadu Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) vyřizuje věcně příslušný odbor krajského úřadu dle kompetencí stanovených vnitřní normou – Organizačním řádem Krajského úřadu Zlínského kraje.

Poskytování informací zveřejněním

 1. Za zveřejňování informací dle ustanovení § 5 zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, odpovídá odbor Kancelář hejtmana, oddělení organizační.
 2. V případě, že žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, postupuje věcně příslušný odbor dle ustanovení § 6 zákona.
 3. Pokud žadatel požádá o kopii zveřejněné informace dle § 6 odst. 2 zákona, je věcně příslušný odbor povinen kopii pořídit, v případě, že žádost byla podána elektronicky a informace je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup; současně zváží stanovení výše úhrady za poskytnutí informace dle tohoto metodického pokynu.

Ústní žádost o poskytnutí informace

 1. Na ústní žádost poskytne věcně příslušný odbor ústní informaci.
 2. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemná žádost o poskytnutí informace

1. Písemné žádosti o poskytnutí informace lze podat:

a)     osobním předáním žádosti na věcně příslušném odboru nebo na podatelně krajského úřadu,

b)     poštou,

c)     prostřednictvím elektronických komunikací. Způsob podání je uveden zde.

2. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a)     kterému povinnému subjektu je určena (Zlínský kraj, hejtman kraje, zastupitelstvo kraje, rada kraje, krajský úřad, zvláštní orgán),

b)     že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona,

c)     kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

2. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Vyřizování písemných žádostí

Žádost o poskytnutí informace je povinen vyřídit každý odbor krajského úřadu a o postupu při poskytování informace pořídit záznam do záznamového listu.

Forma poskytování informací

 1. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
 2. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne věcně příslušný odbor informaci v elektronické podobě.
 3. Informace mohou být žadateli poskytnuty:

a)     ústně (pouze v případě ústně podané žádosti),

b)     písemně (elektronicky, poštou, faxem),

c)     nahlédnutím do spisu za přítomnosti odpovědného zaměstnance věcně příslušného odboru, který na žádost pořídí kopii nebo umožní žadateli udělat si poznámky, s omezením dle čl. 9 směrnice),

d)     na paměťových médiích.

4. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti věcně příslušný odbor, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

 1. Vedoucí věcně příslušného odboru rozhodne, zda za poskytnutí informace bude krajský úřad žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad, který je zveřejněn v bodě 15 této sekce.
 2. Má-li být poskytnutí informace zpoplatněno, věcně příslušný odbor musí tuto skutečnost žadateli písemně oznámit spolu s výší úhrady ještě před poskytnutím informace, jinak na úhradu nákladů ztrácí nárok. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady věcně příslušným odborem vyčíslena, požadovaná částka, lhůta k zaplacení (datum splatnosti), číslo účtu, variabilní symbol a poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady stížnost. Oznámení zašle žadateli věcně příslušný odbor a jeho kopii předá odboru Kancelář ředitele.
 3. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí částku v plném rozsahu, věcně příslušný odbor žádost odloží, přestože je informace již zpracována. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
 4. Náklady na poskytnutí informace, které nepřesáhnou částku 100,- Kč, nejsou požadovány.
 5. Úhrada za poskytnutí informace se provádí na základě oznámení:

a) platbou na příjmový účet kraje č. 2786182/0800 s uvedením variabilního symbolu 211110,

b) platbou v hotovosti do pokladny krajského úřadu,

c) poštovní poukázkou, přičemž žadateli musí být předána poukázka se všemi náležitostmi.

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2020
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2019
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2018
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2017
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2016
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2015
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2014
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2013
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2012
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2011
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2010
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2009
Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2008

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

 • Pondělí 8:00 - 11:00
 • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap