2) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI KULTURY

 

EVIDENCE SYSTÉMU SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE (ESSP)

Nově připravovaný neinvestiční projekt ve spolupráci s paměťovými institucemi má za cíl efektivní využití moderních technologií v oblasti sbírkotvorné činnost.

Projekt ESSP je v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009–2020 a je podložen reálnou potřebou nahradit stávající, avšak technologicky nevyhovující lokální aplikace v současnosti užívané. Projekt má za cíl vytvořit centrální IT řešení na bázi nejmodernějších technologií, které zajistí webové uživatelské prostředí, umožňující standardizovanou evidenci sbírek dle platné legislativy. Dále bude vytvořeno komplexní řešení zahrnující rovněž workflow základních oblastí činnosti v institucích (akviziční politika, evidence, konzervace, inventarizace, zápůjčky, prezentace, správa dokumentů) s možností sledovat historii pohybu sbírkových předmětů a činností s nimi.

Nové řešení umožní centralizovat veškerou odbornou činnost kurátorů při správě sbírkového fondu a sledovat veškerou manipulaci se sbírkovými předměty. Dále umožní efektivnější využití kurátory při práci s fondem uvnitř institucí, napříč institucemi, také při jejich prezentaci a zpřístupňování veřejnosti - výstavy, badatelská služba. Nový systém umožní nahlížet formou „jen pro čtení“ do sbírkových fondů ostatních muzeí, což poskytne i určitou formu zdokonalení vlastní evidence sbírkových předmětů. Zároveň centrální technická podpora a správa, centrální archivace a záloha dat ušetří náklady v jednotlivých institucích. Realizace projektu proběhne s využitím podpory ze strukturálních fondů Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

INVESTIČNÍ AKCE

Investiční projekty jsou připravovány a realizovány v souladu s KONCEPCÍ ROZVOJE ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY NA LÉTA 2015–2024 a jsou uskutečňovány s ohledem na strategické cíle v rámci PRIORITY I: Zlepšení technicko-provozních podmínek pro činnost organizací.

Oblast investic zahrnuje rekonstrukce objektů v nevyhovujícím stavu a zajištění dlouhodobé udržitelnosti pravidelnými opravami, zohlednění údržby a oprav do výše příspěvku Zlínského kraje na provoz, zajištění kvalitní přípravy žádostí o dotace a dofinancování dotačních projektů, získání prostředků na dofinancování dotačních projektů a zajištění procesu investiční přípravy a realizace.

Investiční akce v oblasti kultury realizované v období 2016 - 2021:

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

    – Vybudování komplexního depozitního centra

 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

    – Hrad Malenovice – statické zajištění

    – Depozitář Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií

    – Úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice

    – Zachování a rozvoj areálu na Ploštině

 

Muzeum Kroměřížska

     – Revitalizace budov a expozic

     – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

 

Muzeum regionu Valašsko

     – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

     – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic

 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

    – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy

    – Depozitář zemědělského nářadí Topolná

 

Hvězdárna Valašské Meziříčí

     – Energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu

     – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky