11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější právní předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinný od 1. 7. 2017)
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (účinný od 1. 7. 2017)
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
 • zákon č. 293/2016 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • zákon č. 14/2017 Sb., o střetu zájmů
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování
 • zákon č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv

11.2  Právní předpisy vydané krajem

Kraj vydává v zákonem stanovených případech
obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje; vydané právní předpisy
kraje se zveřejňují ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

Pro přehled vydaných právních předpisů  klikněte na  Věstník právních předpisů kraje  a po otevření si zvolte záložku "Zlínský kraj".

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap